015 25 122 80 • secretariaat@librijn.nl
 
De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt de medezeggenschap van ouders/leerlingen en personeelsleden inzake besluiten van het bestuur of de schooldirectie.
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), sommige schoollocaties hebben een deel-MR (dMR). De scholen van Librijn hebben een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Binnen Librijn is een medezeggenschapsstatuut overeengekomen die regelt op welke wijze binnen Librijn met medezeggenschap wordt omgegaan.

MR en deel-MR

In de MR of dMR worden de zaken die de school(locatie) betreffen besproken met de schooldirectie. De (deel-)MR wordt gekozen door de ouders en de personeelsleden. Er zitten net zoveel ouders als personeelsleden in de raad. Er is een (deel-)MR reglement waarin de bevoegdheden van de raad zijn opgenomen. Deze kunt u bij de school opvragen.

De (deel-)MR spreekt met de schooldirectie over het algemene beleid van de school en heeft bijvoorbeeld bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling van het schoolplan, de schoolgids en de wijze waarop de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld.

GMR

Op Librijn niveau fungeert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden die gekozen zijn uit de scholen van Librijn.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt met het bestuur over schooloverstijgende zaken die voor alle scholen van Librijn gelden. Bijvoorbeeld het jaarlijkse bestuursformatieplan, de stichtingsbegroting, de strategische koers en de vakantieregeling.
Er is een GMR-reglement waarin de bevoegdheden van de raad zijn opgenomen.

 

De Overlegvergadering (19.00-20.30) van de GMR is openbaar, belangstellenden  kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn na aanmelding vooraf bij het dagelijks bestuur via gmr-db@librijn.nl. De agenda wordt aan toehoorders per mail verzonden.

 

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

  • 26 september 2023
  • 28 november 2023
  • 5 maart 2024
  • 23 april 2024
  • 11 juni 2024

Alle vergaderingen vinden plaats in het bestuurskantoor of on-line.

Indien u belanghebbende ouder bent, kunt u de agenda en het verslag van de GMR vergaderingen opvragen via gmr-secretariaat@librijn.nl